Google+ Followers

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Đọc lại chữ triện trên quốc bảo truyền ngôi của Nguyễn Phúc Chu

 Đọc lại chữ triện trên quốc bảo truyền ngôi của Nguyễn Phúc Chu,  Tạp chí Xưa & Nay. số 456 Xuân Ất Mùi 2015, Đinh Văn Tuấn
Xin xem bài viết gốc ở đây: https://drive.google.com/drive/my-drive

Về tên húy Hồ Hán Thương

https://drive.google.com/drive/my-drive
Đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số tháng 12/2014